Мандра Тетевен спечели проект за повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството чрез подобрена енергийна ефективност. Проектът се финансира от Финансовият механизъм на ЕИП, който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Срокът на изпълнение е 12 месеца, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% и е 325 537 лв. без ДДС.

Предвижда се подмяна и реконструкция на технологично оборудване в мандрата. Проектът включва изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадна топлина, реконструкция на основен пастьоризатор, закупуване и въвеждане в експлоатация на отсметанител на сурово мляко, както и изграждане и въвеждане в експлоатация на електронна система за енергиен мониторинг. От изпълнението на дейностите ще се повиши ефективността на производствените процеси чрез подобрена енергийна ефективност, които ще имат освен икономически и екологичен ефект. Очаква се икономия на ел.енергия – 8,542 MWh/годишно, икономия на топлоенергия -80,53 MWh/годишно, общо икономия на енергия -89,072 MWh/годишно. Процентът енергийно спестяване ще е 20,77%, а годишният екологичен ефект  – в размер на 105,1 т/годишно въглероден диоксид.

Проектът бе представен на конференция в гр. Тетевен на 6 юни 2023 г. Негов ръководител е г-н Димитър Димитров, който е бил ангажиран с множество инфраструктурни  проекти за енергийна ефективност.

bg_BGBulgarian